Langs Strandveien skal planen tilrettelegge for ett stopp-i-gate for rute-buss i hver kjøreretning, samt opprettholde muligheten for noe parkering langs vei. Nye og eksisterende adkomster til bebyggelse vil bli vurdert. Sentrum av Lyngseidet skal kobles bedre til Karnes og Furuflaten gjennom at gang- og sykkelvei nordfra forlenges helt fram til der miljøgaten er planlagt startet, ved Rådhuset. Det innledende planarbeidet av Strandveien er ferdig, nu gjenstår bare finansieringen fra Troms fylkeskommune. Dette prosjektet er et viktig prosjekt for en helhetlig satsning på sentrumsutviklingen.

Vedlagt finner du plantegninger av området.

Strandveien_1

Strandveien_2

Rundkjoring

Situasjonsplan sentrum_

SentrumsLøftet