Parkveien er kraftig utbedret.Så langt er Parkveien oppgradert med gode breie fortau. Veien er ferdig bygget ned til krysset Prestegårdsbakken/Parkveien. Det er satt opp ny belysning langs veien. Stolpene er utstyrt slik at det kan monteres flagg langs hele veien.

Videre er veien utarbeidet på en slik måte at den er tilpasset myke trafikanter med redusert hastighet til 30 km/t.

På sikt skal den også forlenges slik at den omfatter området fra Nav-bygget helt ned til sjøen.

Parkveien skal fungere som ferdselsåra som binder sammen sentrumsområdene.  Veien skal avsluttes med en offentlig plass og en mindre pir kai som strekker seg ut i fjorden. Den nye sentrumsplanen skal tilrettelegge for  økt utnyttelse av allerede bebygde tomter, samt ny bolig-bebyggelse i nedre del av Prestegårds-jordet.

 

SentrumsLøftet