Lyngen kommune har en forholdsvis bredt sammensatt næringsliv preget av ulike typer næringer i ulike deler av kommunen. Industrivirksomhet er i særlig grad lokalisert til Furuflaten, handels- og forretningsmessige tjenester til Lyngseidet og fiske- og fiskeri til Nord-Lenangen og Lenangsøyra. Mange av næringene er preget av lang tradisjon med god kontinutet over lang tidsrom.

Mellom nevnte tettsteder har Lyngen kommune en spredt bosetting med lavlandssoner godt egnet for landbruk. Lyngenlandbruket er relativt stort i Tromssammenheng med dyktige bønder.

Av nye næringer er det spesielt turisme som har hatt positiv utvikling i antall årsverk de siste årene.  Den økende turismen har bidratt til et stort potensial for grunder virksomhet og nye næringer.

En overordnet målsetting for Lyngenløftet er næringsutvikling med fokus på turisme.

Lyngen kommune skal styrke posisjon som naturbasert reiselivsdestinasjon.

Det er  utarbeidet en ny strategisk reiselivsplan, 2017-2020, planen vil være førende for utvikling av reiselivet i kommunen. En av de overordnede strategiene er at kommunen skal tilrettelegge for bærekraftig reiselivsutvikling.

Strategiske fokusområder i ny reiselivsplanen;

  • Forsterke det lokale og regionale samarbeidet
  • Utnytte posisjonen til Lyngen ytterligere
  • Styrke posisjonen som opplevelsesdestinasjon
  • Utvikling av produkter og tilbud som kan bidra til sesongforlengelse
  • Sikre kvalitet og service på produkter på alle nivå
  • Tilrettelegge infrastrukturen for  besøkende
  • Sikre helhetlig oppslutning rundt fellestiltak
  • Bidra til at Lyngens miljø og kultur, herunder mat og andre kulturopplevelser, ivaretas og utvikles